Obserwuj na Instagramie

Obserwuj!

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Regulamin Bloga/Serwisu internetowego aktywnierowerem.pl

1 – Definicje terminów występujących w Regulaminie:

a – Regulamin – niniejszy dokument.

b – Właściciel – właściciel Bloga, prowadzonego pod adresem aktywnierowerem.pl

c – Blog/Serwis Internetowy: aktywnierowerem.pl

d – Administrator Serwisu – administratorem Bloga jest Marek Więch

Blog – strona internetowa prowadzona przez Właściciela poświęcona jest sportowi, tematom rowerowym oraz wydarzeniom z nimi związanym, umożliwiająca Właścicielowi publikowanie tekstów oraz innych materiałów, a Użytkownikom i Gościom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi w Blogu, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii.

e – Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu.

f – Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga po zarejestrowaniu w serwisie internetowym; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

g – Gość – osoba korzystająca z Bloga bez zarejestrowania w serwisie internetowym; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

2 – Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Bloga, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów.

3 – Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie jak również wpisy oraz materiały publikowane przez administratora na Blogu podlegają ochronie prawnej.

4 – Blog:

a – Stanowi źródło informacji na temat sportu, aktywnego spędzania czasu na rowerze, jak również porady, recenzje, wywiady.

b – służy wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami.

c – Nie jest miejscem gdzie publikuje się oferty, cenniki lub przyjmuje zamówienia

5 – Blog jest stroną internetową obejmującą wpisy administratora oraz opublikowane przez niego materiały.

6 – Użytkownicy w Serwisie Internetowym zgodnie z jego regulaminem wprowadzonym przez Administratora, mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiały. Użytkownik Bloga publikując opinie na Blogu wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia na Blogu pod napisanymi przez siebie opiniami. Zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego, Użytkownikom Bloga przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych, którym jest Administrator Serwisu, zbiera zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.

7 – Goście mogą wyłącznie czytać opublikowane wpisy oraz materiały.

8 – Administrator zastrzega sobie prawo do:

a – usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

b – usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,

c – usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Blogu.
Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z regulaminem Serwisu Internetowego.

9 – Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Serwisu Internetowego, ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem Administratora powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

10 – Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników oraz Gości.

11 – Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabrania się wykorzystywania Bloga w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

12 – Opinia może zostać opublikowana przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Przedsiębiorcę.

13 – Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.

14 – Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.

15 – Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

16 – Administrator:

a – nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

b – nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Bloga, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

c – nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Bloga.

17 – Wszelkie dane opublikowane przez Administratora na Blogu pochodzą ze źródeł, które Administratora uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.

18 – Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Administratora i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).

19 – Zarówno publikacje na Blogu, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

20 – Użytkownik publikując opinię na Blogu oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. Również korzystanie z Bloga przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

21 – Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

22 – Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: aktywnierowerem.pl

23 – Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

24 – Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia pod adresem: aktywnierowerem.pl

Postanowienia końcowe

1 – Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2 – Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3 – Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

4 – W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

ostatnia aktualizacja: 27 maj 2018