Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ogólne zasady dotyczące: kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania materiałów zawartych na stronach serwisu www.aktywnierowerem.pl ( z wyłączeniem własności intelektualnej oznaczonej wyraźnie jako zastrzeżona – § 12)

Wstęp

Niniejsze zasady dotyczą materiałów, tekstów, zdjęć, filmów i innych prac zawartych na stronach www.aktywnierowerem.pl, z wyjątkiem tych, na których umieszczona jest przez właściciela praw autorskich informacja, że dany materiał lub praca nie może być rozpowszechniany na poniższych zasadach.

Używane słowo „Materiał” oznacza materiały, teksty, zdjęcia, filmy lub prace objęte zasadami, zaś określenie „praca oparta na Materiałach” dotyczy albo Materiału, albo pochodzącej od niego pracy w rozumieniu prawa autorskiego, to jest pracy zawierającej Materiał lub jego część dosłowną, bądź zmodyfikowaną i/lub przełożoną na inny język. (W dalszym ciągu niniejszego tekstu, pojęcie przekładu włącza się bez ograniczeń do terminu „modyfikacja”).

Niniejsze zasady w paragrafach od §1 do §9 zostały opracowane na Powszechnej Licencji Publicznej GNU. http://www.gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html

§ 1

Zasady te nie obejmują działań innych niż kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie. Czynność używania Materiału nie jest poddana ograniczeniom. Zasady te nie obejmują kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania Materiału do celów komercyjnych, w tym wykorzystania Materiału na stronach internetowych zawierających elementy przynoszące korzyści finansowe np. reklamy.

§ 2

Możesz kopiować i rozpowszechniać na dowolnych mediach kopie Materiału pod warunkiem, że w widoczny sposób i odpowiednio podasz na każdej kopii właściwą informację o prawie autorskim. Wszelkie napisy informacyjne na temat praw autorskich musisz chronić przed uszkodzeniem, zaś wszystkim innym odbiorcom Materiałów musisz wraz z Materiałami przekazać egzemplarz niniejszych Zasad.

§ 3

Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie Materiałów oraz dowolne ich części, tworząc przez to pracę opartą na Materiałach, jak również kopiować i rozpowszechniać takie modyfikacje i pracę w oparciu o punkt powyżej – pod warunkiem przestrzegania całości poniższych wymogów:

a) Każda rozpowszechniana lub publikowana przez Ciebie praca, która w całości lub części zawiera Materiał, albo pochodzi od niego lub jego części, musi być w całości i bezpłatnie udostępniona dla wszelkich osób trzecich na warunkach niniejszych zasad.

b) Każda rozpowszechniana lub publikowana przez Ciebie praca, która w całości lub części zawiera Materiał, albo pochodzi od niego lub jego części musi zawierać informację odnośnie praw autorskich oraz możliwości redystrybucji Materiałów wyłącznie na niniejszych Zasadach wraz z informacją, jak użytkownik może zapoznać się z treścią tych Zasad.

§ 4

Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi niniejszymi Zasadami, nie możesz kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Materiału. We wszystkich pozostałych wypadkach, każda próba skopiowania lub rozpowszechnienia Materiału jest naruszeniem praw autorskich i powoduje automatyczne wygaśnięcie Twoich praw z tytułu niniejszych Zasad. Prawa osób, które już otrzymały od Ciebie kopie albo prawa w ramach niniejszych Zasad, nie wygasają tak długo, jak długo osoby te w pełni stosują się do nich.

§ 5

Nie musisz akceptować niniejszych Zasad, jeżeli się z nimi nie zgadzasz. Jednak, nic innego nie zapewni Ci pozwolenia na modyfikowanie lub rozpowszechnianie Materiału i pochodzących od niego prac. Działania takie są prawnie zabronione, jeżeli nie akceptujesz tych Zasad. Dlatego też, poprzez modyfikowanie bądź rozpowszechnianie Materiału (lub pracy na nim opartej) dajesz wyraz swojej akceptacji dla Zasad i wszelkich ich postanowień i warunków.

§ 6

W każdym przypadku rozpowszechniania przez Ciebie Materiału (albo opartej na nim pracy), odbiorca automatycznie otrzymuje od właściciela praw autorskich prawo do kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania Materiału na niniejszych Zasadach. Na korzystanie przez odbiorcę z udzielonych w niniejszych Zasadach praw nie możesz narzucać już dalszych ograniczeń. Nie jesteś stroną odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania Zasad przez osoby trzecie.

§ 7

W miarę potrzeby redakcja www.aktywnierowerem.pl może publikować poprawione i/lub nowe wersje niniejszych Zasad. Nowe wersje będą napisane w formie podobnej do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia. Z chwilą zamieszczenia nowej wersji Zasad na stronie, stara wersja straci moc obowiązującą na rzecz nowej, która odtąd będzie miała zastosowanie.

§ 8

Ponieważ Materiał jest udostępniony bezpłatnie, nie jest objęty gwarancją w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia, właściciele praw autorskich i/lub inne osoby zapewniają Materiał w stanie, w jakim się znajduje („jak widać”) bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej, ani domyślnej, nie wyłączając domyślnych gwarancji co do przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości materiału ponosisz sam. W razie gdyby Materiał okazał się wadliwy, ponosisz wszelkie koszty niezbędnej naprawy i usuwania skutków użycia materiału.

§ 9

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej albo czegoś innego nie uzgodniono w formie pisemnej, żaden właściciel praw autorskich ani inna osoba modyfikująca i/lub rozpowszechniająca Materiał zgodnie z powyższymi zezwoleniami, w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna wobec ciebie za szkody, w tym szkody ogólne, szczególne, uboczne lub skutkowe, wynikłe z użycia bądź niemożliwości użycia materiału (w tym za straty poniesione przez ciebie lub osoby trzecie), nawet jeśli dany właściciel bądź inna osoba zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.

§ 11

Ogólne zasady korzystania z serwisu www.aktywnierowerem.pl umożliwiającego umieszczanie Danych przez Użytkowników, w szczególności serwisów społecznościowych.

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do korzystania przez Użytkowników z Serwisu, który umożliwia umieszczanie Danych (m.in. dane tekstowe, graficzne, słowno-graficzne, dźwiękowe, multimedialne) przez Użytkowników, w szczególności serwisów społecznościowych, w tym umożliwiających prowadzenie własnego bloga – pamiętnik o datowanych wpisach, co do zasady zamieszczanych kolejno, poczynając od wpisu najstarszego co do daty), zamieszczanie komentarzy i opinii oraz innych treści, w tym w ramach forum dyskusyjnego, zamieszczania komentarzy do artykułów.

2. Użytkownik nie może zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznymi lub dodawać własnych Danych do Danych innych Użytkowników, bez ich wyraźnej zgody.

3. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, Użytkownikowi z tytułu umieszczenia Danych w Serwisie i dalszego udostępniania Danych innym Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne korzyści.

4. Umieszczenie przez Użytkownika Danych w Serwisie oznacza w szczególności, iż umieszczane Dane (oraz korzystanie z nich w ramach Serwisu lub na zasadach określonych w Regulaminie Dodatkowym Serwisu) nie naruszają przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone Dane.

5. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, umieszczenie Danych w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem www.aktywnierowerem.pl przez Użytkownika licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z Danych przez www.aktywnierowerem.pl oraz przez innych Użytkowników (po uprzednim uzyskaniu przez tych Użytkowników zgody od www.aktywnierowerem.pl bez ograniczeń terytorialnych w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości i przeznaczenia Danych, w tym również dla potrzeb promowania serwisu www.aktywnierowerem.pl .

6. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, www.aktywnierowerem.pl zastrzega sobie prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika Danych bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie legalności Danych.

7. www.aktywnierowerem.pl jest uprawniony do czasowego lub trwałego zablokowania możliwości umieszczania Danych w Serwisach przez Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i bez podania przyczyny.

8. aktywnierowerem.pl jest uprawniony do ingerowania w Dane umieszczone w serwisie przez Użytkownika, w tym usunięcie części Danych. Użytkownik umieszczając Dane w serwisie zobowiązuje się nie wykonywać wobec www.aktywnierowerem.pl i osób trzecich działających na zlecenie www.aktywnierowerem.pl autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§ 12

Własność intelektualna zastrzeżona

1. Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione w serwisie www.aktywnierowerem.pl mogą stanowić własność serwisu lub usługodawców i producentów towarów oferowanych poprzez Serwis i podlegają ochronie prawnej.

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa w § 12, nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody www.aktywnierowerem.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).